Archives for หนังสือเวียนด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ.2565

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/6547 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/6546 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/4565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/2863 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/4043 เรื่องแจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลังฯ (11-03-2564)