Archives for ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 200 ชุด

ประกาศร่าง TOR ซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 200 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา รายการเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สำนักอำนวยการ สป.)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565 (สำนักอำนวยการ สป.)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี

12