Archives for ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สป. เพิ่มเติม

ย้ายข้าราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่าง จำนวน 70 ตำแหน่ง ข้าราชการรายใดมีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างให้ยื่นคำร้องขอย้ายภายในวันที่ 13 มกราคม 2563

แต่งตั้งให้นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/18018 ลว. 27 ต.ค. 63 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า และแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกธิการ ที่ 2086/2563 ลว. 1.ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

12