Archives for ข่าวรับสมัคร

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ระดับปฏิบัติการและระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ ของสำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด