Archives for ข่าวประกาศ

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายคมกฤษณ์ โทนทอง)

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายจำลอง แสนสุภา)

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุภัคว์นิจ ช่วยชู)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (Hight Performance and Potential System : HiPPS) รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารต้น (รองเลขาธิการ ก.ค.ศ/รองศึกษาธิการภาค) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 36 ราย

รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ราย น.ส.ขวัญเรือน จอมโคกสูง)

รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ราย นายดาวุฒิ กันดูวงศ์ และ น.ส.กาญจนา นครคง)

เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เกณฑ์การตัดสินในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ