Author Archives: HR OPS

รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ราย นายดาวุฒิ กันดูวงศ์ และ น.ส.กาญจนา นครคง)

เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เกณฑ์การตัดสินในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารต้น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาคและตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และศูนย์ขับเคลื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผลงานและข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ