วิสัยทัศน์

“สนับสนุนการปฏิบัติราชการด้วยไมตรีที่มีธรรมาภิบาล”

 

พันธกิจ

  1.  การจัดระบบการอำนวยการและประสานราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
  2.  การพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
  3.  การพัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
  4.  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง