รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักอำนวยการ ประจำปี 2564

รายงานผลการสำรวจความต้องการจำเป็นในการในการพัฒนาบุคลากรของ สป. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดาวน์โหลด

รายงานติดตามการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลักระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  ดาวน์โหลด

แผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดาวน์โหลด 0114052020

การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๕๒๐๐    หนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๕๒๐๑

เอกสารแนบ แจ้งเวียน

แบบฟอร์มจัดทำกรอบ (ปร้บ)

มาตรฐานกระบวนงาน

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์กำลังคน

การตรวจสอบและยืนยันหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสังกัด  หนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๕๑๒

มอบหมายงาน กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
มอบหมายงานกลุ่มบริหารงานกลาง
มอบหมายงานกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
มอบหมายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
มอบหมายงานกลุ่มบริหารทั่วไป
มอบหมายงานกลุ่มสารนิเทศ
มอบหมายงานศูนย์บริการประชาชน

การตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   ดาวน์โหลด     ตารางแผนส่งเสริมคนพิการรวม

แผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการ      การปฏิบัติตามแผนมาตรา 33      การปฏิบัติตามแผนมาตรา35

จัดทำแผนการจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2565   ดาวน์โหลด      แบบฟอร์มสัดส่วนการจ้างคนพิการ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 – 2565    ดาวน์โหลด

เอกสารแนบในการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (เอกสารแนบ 1-3)      ดาวน์โหลด

หนังสือรวบรวมคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551     ดาวน์โหลด

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕     ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) รอบ ๑๒ เดือน        ดาวโหลดเอกสาร1        ดาวโหลดเอกสาร2

การจัดทำข้อมูลบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค

หนังสือการจัดทำข้อมูลบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค

แบบฟอร์มจัดข้าราชการพลเรือนของสำนักงานศึกษาธิการภาค

ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลบัญชีจัดข้าราชการ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 – 2565     รายละเอียด

เอกสารประกอบการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน  (Job Description)     รายละเอียด

การดำเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยาย ( 13 – 14 และ 18 – 19 ธันวาคม 2561)    รายละเอียด

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์     ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการรายงานผล รอบ 12 เดือน     รายละเอียด 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด

การดำเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     ดาวน์โหลด

การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     ดาวน์โหลด

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด

แบบสำรวจรายการทรัพย์สิน     ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)     รายละเอียด

หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ 2     ดาวน์โหลด

แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด

รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลด

เอกสารด้านการเงินการคลัง     รายละเอียด

เอกสารด้านการบริหารงานบุคคล   >>> รายละเอียด <<<

บัญชีรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด