เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6534 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุนฯ (ครั้งที่ 276-277)     ดาวน์โหลด