เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6363 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ งบดำเนินงาน ให้กับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมที่ 3 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 270)     ดาวน์โหลด