เรียน  ศึกษาธิการภาค 2, 5, 8, 10 และ 15

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6371 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ครั้งที่ 269     ดาวน์โหลด