หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6259-6264 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบดำเนินงาน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเข็มที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ 0201.5/6259   เรียน ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี     ดาวน์โหลด

ศธ 0201.5/6260   เรียน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่          ดาวน์โหลด

ศธ 0201.5/6261   เรียน ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน        ดาวน์โหลด

ศธ 0201.5/6262   เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี     ดาวน์โหลด

ศธ 0201.5/6263   เรียน ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ      ดาวน์โหลด

ศธ 0201.5/6264   เรียน ศึกษาธิการภาค 16                ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ – ใบโอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 254/2562  (ทุกหน่วยงาน)     ดาวน์โหลด