เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/5510 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุนฯ (ครั้งที่ 246)     ดาวน์โหลด