เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี , ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี , ศึกษาธิการจังหวัดตราด , ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา , ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ , ศึกษาธิการจังหวัดน่าน , ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร , ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม , ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/5507 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบรายจ่ายอื่นฯ (ครั้งที่ 248)     ดาวน์โหลด