หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 5760 ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ชมรมพุทธศาสน์วังจันทรเกษม ที่ ศธ พิเศษ/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) ดาวน์โหลด