ตัวอย่างการ Work shop การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ JD     ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม Work shop วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ JD (2)     ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มJD (2)     ดาวน์โหลด

ข้อมูลนำเสนออาจารย์จันทวรรจ์     ดาวน์โหลด