เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4631 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์สำนักงานฯ (ครั้งที่ 239)     ดาวน์โหลด