เรียน  ศึกษาธิการภาค 18

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4524 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานให้กับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18     ดาวน์โหลด