เรียน  ศึกษาธิการภาค 1 – 18 และ ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/3564 – 3565 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการปรับกระบวนการคิดสร้างสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุม

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/3564   (เรียน  ศึกษาธิการภาค 1 – 18)

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/3565  (เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด)

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2562  (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ภาค และ จังหวัด