รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนสังกัด ศปบ. จชต.

เอกสารหมายเลข ๑

เอกสารหมายเลข ๒

เอกสารหมายเลข ๓

เอกสารหมายเลข ๔

ตัวอย่างที่ ๑

ตัวอย่างที่ ๒

ตัวอย่างที่ ๓

คำชี้แจงการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นฯ