เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/320 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 119)    ดาวน์โหลด