เรียน  ศึกษาธิการภาค และ ศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/19825 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 97)     ดาวน์โหลด