หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/19931 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 101 – 107)     ดาวน์โหลด