เรียน   ศึกษาธิการภาคทุกภาค และ ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/17810 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด