เรียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.4/6343 – 6344 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่องแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

  1.  หนังสือและบันทึกข้อความ            ดาวน์โหลด
  2.  หน้าปก                                           ดาวน์โหลด
  3.  คำนำ สารบัญ                                 ดาวน์โหลด
  4.  แผนพัฒนาบุคลากร ส่วนที่ 1-5     ดาวน์โหลด
  5.  ภาคผนวก                                      ดาวน์โหลด