แบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

  1.   หนังสือ สป. ที่ 0201.4/12393                                               ดาวน์โหลด
  2.   แบบผลการปฏิบัติราชการ 38 ค (2)                                       รายละเอียด
  3.   ตัวอย่างคำสั่งแต่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง                       ดาวน์โหลด
  4.   สรุปขั้นตอนการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ      ดาวน์โหลด
  5.   แบบแจ้งผลการปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม)                              แบบแจ้งผลฯ ,  แบบสำรวจฯ
  6.   แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ดาวน์โหลด