ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการให้ยืมเงิน

 1.  พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2.  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 3.  พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 5.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
 6.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 9.  หนังสือขออนุมัติยืมเงิน ** (สาระสำคัญ)
 10.  แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
 11.  ประมาณการค่าใช้จ่ายการยืมเงิน
 12.  เอกสารประกอบการยืมเงิน
 13.  มาตรการประหยัดงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ