ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการขอรับบำเหน็จบำนาญ

 1.  พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2.  พ.ร.บ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 3.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2539 (ฉบับที่8) พ.ศ. 2542
 4.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5.  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกษียณอายุราชการ
 6.  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและที่เกี่ยวข้อง
 7.  เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบยื่นบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’Electronic Filling)
 8.  เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
 9.  แบบฟอร์มรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ (แบบ สรจ.3)
 10.  แบบฟอร์มแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ (แบบ สรจ.1)
 11.  ปฏิทินการจ่ายบำเหน็จบำนาญ