ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการรับและนำส่งเงิน

  1.  พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และแก้ไขเพิ่มเติม
  2.  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
  3.  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  4.  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
  5.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526
  7.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศีกษา พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  8.  การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
  9.  รายชื่อบัญชีเงินฝากธนารพาณิชย์