แบบผลการปฏิบัติราชการ ศึกษานิเทศก์

  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินศึกษานิเทศก์          ดาวน์โหลด
  • แบบประเมินศึกษานิเทศก์                                      ดาวน์โหลด
  • แบบบันทึกความดี                                                  ดาวน์โหลด
  • แบบแจ้งสำรวจและสรุปผลการปฏิบัติราชการ       เมษายน   ,    ตุลาคม
  • หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 482                            ดาวน์โหลด