• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง     ดาวน์โหลด
 • แบบของลูกจ้าง    รายละเอียด
 • หนังสือแจ้งการประเมินลูกจ้าง     ศธภ.     ศธจ.
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ     ดาวน์โหลด
 • แบบของพนักงานราชการ     รายละเอียด
 • หนังสือแจ้งการประเมินผลพนักงานราชการ     รายละเอียด
 • แบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   รายละเอียด
 • คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ     ดาวน์โหลด
 • กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ     ดาวน์โหลด
 • ด้านบุคลากร     ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มลาออกข้าราชการพลเรือนสามัญ      ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มลาออกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มคำขอปรับเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิ      ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพเศษ      ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน      ดาวน์โหลด
 • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ      ดาวน์โหลด ว16/2538
 • หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)      ดาวน์โหลด ว29/2560
 • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา      ดาวน์โหลด ว10/2548
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38  ค.(๒)      ดาวน์โหลด ว30/2560
 • การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน กรณีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)       ดาวน์โหลด