• คู่มือการใช้งานระบบสำหรับหน่วยเบิกจ่ายระบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     ดาวน์โหลด
  • แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560     ดาวน์โหลด
  • ด้านการเงินการคลัง     ดาวน์โหลด