แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดแบบมิติ

ตัวอย่างการกรอกแบบประเมิน

บัญชีสรุปผลการประเมินฯ

แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะหลัก

แบบประเมินที่ 2 สมรรถนะทางการบริหาร

แบบประเมินที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะประจำตำแหน่ง

แบบประเมินที่ 4 แบบประะเมินคุณลักษณะที่ดี

แบบสรุปผลการประเมินฯ (เอกสารหมายเลข 1-4)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตารางสรุปการกำหนดตำแหน่งระดับความคาดหวังและน้ำหนักคะแนนของสมรรถนะหลัก  สมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตารางหมายเลข ๑)

ตารางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตารางหมายเลข 2)