หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 19260 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือมูลนิธิชีวิต