หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/18369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2564     ดาวน์โหลด