1. อบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย “การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ” อบรมระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. อบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย “วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)” อบรมระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
3. อบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ” อบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
4. อบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย “การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ( Project Management Unit – PMU)” อบรมระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

5. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)

6. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ” ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)

7. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ” ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)

8. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)

9. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และการเขียนหนังสือราชการ” ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)

10. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)

11. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ” ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)

12. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)

13. อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) อบรมระหว่าง เดือนมกราคม 2565 – เดือนพฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)