หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/12508 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ดาวน์โหลด