หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6328 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 เมษายน 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ดาวน์โหลด