หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/6456 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลด