หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4688 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มีนาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ดาวน์โหลด