กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
จัดอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

(1) หลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์การดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน
อบรมระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 อโศก กทม.

(2) อบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

(3) อบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โครงการ AI&T Summit 2021 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistic Strategy In a Digital World ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.หรือโรงแรมในพื้นที่ กทม.

คณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อบรมหลักสูตร Innovation and Transformation การบริหารการพัฒนายุคดิจิทัล 5.0 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2564 เฉพาะวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 รวม 55 ชั่วโมง ณ กองแก้ว โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร
(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564
(2) โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี (Teaching to be a genius like Da Vinci)” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 4 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 – มกราคม 2565