หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/4671 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและเก็บภาษีที่ดินฯ ดาวน์โหลด