หลักสูตร “เทคนิคการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช.” รุ่นที่ 1