หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2763 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ดาวน์โหลด