หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2635 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2564     ดาวน์โหลด