หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/957 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มกราคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)    ดาวน์โหลด