ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางนภาพร หัสไทรทอง) าวโหลไฟล์