หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/21444 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)    ดาวน์โหลด