การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ   ดาวโหลดไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร ๑-๑   ดาวโหลดเอกสาร ๑-๒

ดาวโหลดเอกสารหมายเลข ๒  าวโหลดเอกสารหมายเลข