หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/19401 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)    ดาวน์โหลด